Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:6ΞΩΜ6-ΧΔΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 16/17, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL SOL.INF. 50MG/ML BTx100ML, ITRACONAZOLE C/S.SOL.IN. 10MG/ML BTx50ML, LEVOSIMENDAN C/S.SOL.IN. 2,5MG/1ML BTx5ML,NEOMYCIN, BACITRACIN ZINC AER.TOP του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (58.792,94€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΩΜ6-ΧΔΜ