Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/17 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών – ΑΔΑ: ΩΧ556-Θ31

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/17 για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών προς Κάλυψη Αναγκών Φυσικοθεραπευτηρίου 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧ556-Θ31