Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 06/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια Υλικού – ΑΔΑ : 7ΥΤΙ6-ΞΘΝ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. Δ. 6/17 με αντικείμενο την προμήθεια Εκατό Τεμαχίων (ΕΑ:100) Υλικού «DISK ROTATING» P/N:5014080 NSN:1630015203697 Συστήματος Brake Assy Α/Φ C-27J. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 165.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00). Η εν λόγω προμήθεια δεν είναι διαιρετή και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συμβατικού αντικειμένου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΤΙ6-ΞΘΝ