Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης Δ.10/17, για την «Γενική Επισκευή (overhaul) έξι (6) τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ :7ΤΨΜ6-ΩΔΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει  την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ. 10/17, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. 2.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 19η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΨΜ6-ΩΔΓ