Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Παρατηρήσεων επί της Διαβούλευσης ΝΑΣΕ – ΑΔΑ :7ΗΔΤ6-ΑΥΠ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής παρατηρήσεων για τη δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο την κατάρτιση των γενικών και ειδικών όρων του επικείμενου διαγωνισμού για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-00168 Έκδοση 2η/14-1-17 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΟΣ ΝΑΣΕ) και προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παρατηρήσεων ορίζεται η 07 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΔΤ6-ΑΥΠ