Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ.8/17, για την Αξιοποίηση (Γενική Επισκευή) Υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, EA 1, Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ :6Κ9Σ6-ΙΓ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει  την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ. 8/17, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8 η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 19 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη. και ώρα 09:00 πμ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Κ9Σ6-ΙΓ7