Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού Δ.14/17 της ΥΠΠΑ, για την Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3) – ΑΔΑ : 7ΔΘΗ6-ΔΝΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αντικείμενο την Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3).

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη για την τετραετία συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ : 381.920,00 € (308.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΘΗ6-ΔΝΙ