Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.16/17 της ΥΠΠΑ, για την Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)» – ΑΔΑ : ΩΗΕ26-7ΛΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)»

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 480.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 595.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΕ26-7ΛΦ