Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ. 1/17 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων – ΑΔΑ: Ω6Υ16-96Η

Το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (73.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων και αφορά σε υπογραφή σύμβασης τετράμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για ένα μήνα (θερινή περίοδος λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6Υ16-96Η