∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Δ. 3/17 της ΔΟΥ/ΑΒ Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευασµένων Σάντουιτς – ΑΔΑ: ΩΠΛ56-39Ο

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ/ΑΒ Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια Συσκευασµένων Σάντουιτς,  για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ∆ΑΚ), µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), µε τους ίδιους όρους και τιµές κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 42.000,00 € πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (21.000,00 € πλέον ΦΠΑ κατ’έτος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΛ56-39Ο