Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 43/17 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Αγγειογράφου AXIOM ARTIS DBA της Επεμβατικής Ακτινολογίας – ΑΔΑ: ΩΕΨΤ6-ΧΜΧ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 43/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Αγγειογράφου AXIOM ARTIS DBA της επεμβατικής ακτινολογίας του 251ΓΝΑ εντός της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (43.000,00 πλέον ΦΠΑ).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (53.320,00€) με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΨΤ6-ΧΜΧ