Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/06.3.2017 της 130ΣΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λήμνου για Καλλιέργεια Χόρτου «Λόλιο»

Η 130 Σμηναρχία Μάχης (130ΣΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λήμνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 25.01.2017 έως 24.01.2021, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια χόρτου «Λόλιο». Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.