Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Νωπών κρεάτων και Πουλερικών – ΑΔΑ: Ω8ΑΑ6-5ΝΨ

Η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 04/17, σε ευρώ με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των αγαθών, για την Προμήθεια Νωπών κρεάτων και Πουλερικών.

Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας εκτιµάται στις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους µε τους ίδιους όρους.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8ΑΑ6-5ΝΨ