Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/17 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Η/Υ και Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΧΥΝ6-ΛΔ3

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 01/17, σε ένα στάδιο με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της Π.Α.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΥΝ6-ΛΔ3