Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 30/17 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 6ΞΥΕ6-ΓΛΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει τον πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 30/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251ΓΝΑ εντός της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (42.000,00 πλέον ΦΠΑ).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00 €) με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΥΕ6-ΓΛΟ