Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/17 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla – ΑΔΑ: 7ΞΡ26-4ΞΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (41.354,00 €) με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΡ26-4ΞΡ