Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 9/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-415 (O/N:173016)- ΑΔΑ: ΩΥ926-ΡΜΩ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία καθορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-415 (O/N:173016). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ (59.908,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ926-ΡΜΩ