Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.1/17 του ATA, για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΥΗΗ6-ΒΒΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/17) µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια Άρτου και ∆ιαφόρων Ειδών Αρτοσκευασµάτωνγια την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΗΗ6-ΒΒΙ