Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.03/17 της ΔΑΕ, για Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών – ΑΔΑ: 6ΧΘΦ6-ΝΔΚ

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για κάθε τύπο αυτόματου πωλητή για κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας – 2ου ΚΕΠ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΘΦ6-ΝΔΚ