Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της ΔΑΕ για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΤΑΨ6-ΥΛ2

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια χαρτιού για κάλυψη αναγκών της ΥΑΕ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά και είκοσι οκτώ λεπτών (27.997,28 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΑΨ6-ΥΛ2