Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/17 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών – ΑΔΑ ΩΗΚΨ6-ΝΓΗ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλεία, για την «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών».

Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (58.793,90€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΚΨ6-ΝΓΗ