Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.2/17 του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Προμήθεια Ειδών Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: 94ΞΑ6-ΦΒΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.2/17, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια ειδών νωπών κρεάτων για τις ανάγκες Εστιατορίου Μονάδας.

Η προυπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό (σε Ευρώ) των εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (66,670,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 94ΞΑ6-ΦΒΟ