Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.4/17 του ΑΤΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών – ΑΔΑ: 6Ο216-ΝΛΜ

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ∆.4/17,  µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά – Ψάρια – Θαλασσινά – Κρέατα) για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ∆ΑΚ), µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ο216-ΝΛΜ