Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.5/17 του ΑΤΑ, για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Τύπων Καφέ-Ροφηµάτων – ΑΔΑ: ΩΙΦΦ6-4ΣΕ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.5/17, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφηµάτων ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ∆ΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ), µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), µε τους ίδιους όρους και τιµές κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 54.000,00 € πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (27.000,00 € πλέον ΦΠΑ κατ’έτος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΦΦ6-4ΣΕ