∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 01/2017 της 124 ΠΒΕ, για την Προµήθεια Κατεψυγµένου Χοιρινού µε Οστό και Κατεψυγµένου Ολόκληρου Κοτόπουλου – ΑΔΑ: 7ΗΧΩ6-ΗΘ2

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατά είδος για την προµήθεια Κατεψυγµένου Χοιρινού µε Οστό και Κατεψυγµένου Ολόκληρου Κοτόπουλου, για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (58.750,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΧΩ6-ΗΘ2