Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL-M18 (Ο/Ν 163066-002-173002) – ΑΔΑ: 7ΤΟ46-ΝΡΥ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/φ PZL-M18.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΟ46-ΝΡΥ