Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (O/N:173033) – ΑΔΑ: ΨΕΗ26-5ΗΧ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ EMBRAER.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΗ26-5ΗΧ