Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 4/17 της 114ΠΜ, για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ : 9ΞΖΛ6-ΣΒ2

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης λιανικής τιµής του είδους του δελτίου τιµών που εκδίδεται από τη Περιφέρεια Αττικής (λαµβάνεται υπόψη το τελευταίο χρονικά δελτίο τιµών) για τα είδη «Κηπευτικά» και «Φρούτα» και τοµεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής του δελτίου τιµών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής για το είδος «Αποφλοιωµένη Νωπή Πατάτα».Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση θα γίνει ανά κατηγορία προµήθειας, ήτοι κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα και δύναται η κατάθεση προφοράς για µία ή περισσότερες από τις εν λόγω κατηγορίες.

Η συνολική εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρωνευρώ (31.414,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΞΖΛ6-ΣΒ2