Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 του 251ΓΝΑ για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC – ΑΔΑ: 7ΞΜΞ6-ΞΒ9

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 44/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού του 251ΓΝΑ εντός της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (47.520,00 πλέον ΦΠΑ)

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (58.924,80€) με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΜΞ6-ΞΒ9