Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.07/17 και Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΣΘ26-ΚΦ4

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 36/17 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας GOLIMUMAB IN.SO.PF.P 50MG/0,5ML PENx0,5ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (47.337,48€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΘ26-ΚΦ4