Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 09/17της ΥΠΠΑ, για την Αξιοποίηση (Γενική Επισκευή (overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ MAIN GEAR BOX Ε/Π SUPER PUMA )- ΑΔΑ :6ΧΓΗ6-ΨΩ2

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει  την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 09/17  διαγωνισμού – χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ MAIN GEAR BOX Ε/Π SUPER PUMA», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΓΗ6-ΨΩ2