Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 732Ρ6-Θ7Α

Βίντεο Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)