Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας TRASTUZUMAB ΙNJ.SOL 600MG/5ML – ΑΔΑ: ΩΑΠΕ6-Π89

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 37/2017, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή για την προμήθεια Δραστικής Ουσίας TRASTUZUMAB ΙNJ.SOL 600MG/5ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (53.785,25€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΠΕ6-Π89