Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μιας (1) Ακτινολογικής Λυχνίας Megalix CAT 125/35/80-121GW – ΑΔΑ: 712Ω6-ΛΝΙ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 22/2017, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μιας (1) Ακτινολογικής Λυχνίας Megalix CAT 125/35/80-121GW για την Επισκευή του Ψηφιακού Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας Siemens Axiom Artis DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (52.390,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 712Ω6-ΛΝΙ