Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:ΩΛ1Γ6-ΧΙΗ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 24/17,  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών RIXUTIMAB CS.INJ.SOL. 500MG/50ML VIALx50ML & RIXUTIMAB CS.INJ.SOL. 100MG/10ML VIALx10ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (62.981,83€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ1Γ6-ΧΙΗ