Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Επίπλων – ΑΔΑ: 6ΠΖΔ6-ΓΔΔ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 29/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ για την προμήθεια Επίπλων προς κάλυψη Αναγκών Κοινόχρηστων Χώρων – Κλινικών του 251 ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (73.941,20€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΖΔ6-ΓΔΔ