Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού 01/17 της 206 ΠΑΥ, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Οικήματος Ετοιμότητας Προσωπικού 354 ΜΤΜ» – ΑΔΑ: 6ΞΒΗ6-ΖΕΗ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Οικήματος Ετοιμότητας Προσωπικού 354 ΜΤΜ», με προϋπολογισμό 199.995,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΒΗ6-ΖΕΗ