Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: 6ΗΠ46-ΚΤΛ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 34/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικού ποσού σε ευρώ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αποστειρωμένες Χειρουργικές Μπλούζες Μιας Χρήσης του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (59.985,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2061 %) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΠ46-ΚΤΛ