Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ANIDULAFUNGIN PD.C.SO.IN 100MG/VIAL – ΑΔΑ: 7ΙΡ76-ΕΩΗ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 40/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ANIDULAFUNGIN PD.C.SO.IN 100MG/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (36.712,46€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΡ76-ΕΩΗ