Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 42/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών – ΑΔΑ: Ω3ΧΕ6-ΚΒΖ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 42/17,  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών RUXOLITINIB (AS PHOSPATE) TAB 20MG & PAZOPANIB TAB 200MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (58.335,83€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΧΕ6-ΚΒΖ