Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2017 της 113ΠΜ, για την Προμήθεια Οκτώ (8) Κινητών Αερόθερμων Πετρελαίου Έμμεσης Καύσης και των Παρελκόμενων Υλικών – ΑΔΑ: ΩΧ106-ΙΑ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2017 για την Προμήθεια Οκτώ (8) Κινητών Αερόθερμων Πετρελαίου Έμμεσης Καύσης (με καμινάδα),  καθώς και των Παρελκόμενων Υλικών Κατάλληλων για Χρήση σε Εξωτερικό Χώρο προς Κάλυψη Αναγκών 113 Π.Μ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧ106-ΙΑ2