Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/2017 του 251ΓΝΑ, για την Συντήρηση με Ανταλλακτικά Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM BV PULSERA – ΑΔΑ: ΩΖ1Κ6-Σ3Ο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/2017 για την Συντήρηση με Ανταλλακτικά για ένα (1) Έτος του Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM BV PULSERA, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061 %.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖ1Κ6-Σ3Ο