Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/2017 του 251ΓΝΑ, για την Εκποίηση Αχρήστων Υλικών – ΑΔΑ: 78ΩΞ6-ΘΤΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/2017 για την Εκποίηση Αχρήστων Υλικών [Οχτώ Χιλιάδων (8.000) Κιλών Περίπου Ακτινογραφικών Φιλμ και Χαρτιού] του 251ΓΝΑ με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78ΩΞ6-ΘΤΘ