Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/17 της 135ΣΜ, για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ – ΑΔΑ Ω9Ν76-5ΣΔ

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, για την ανάδειξη εργολήπτη καθαριότητας χώρων, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού και των συνολικών επιφανειών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (10.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, για χρονικό διάστημα εννιά (9) μηνών (από 1 Απρ 17 έως και 31 Δεκ 17).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω9Ν76-5ΣΔ