Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.2/17) για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7ΦΞΙ6-3ΟΒ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή ανά είδος, για την προµήθεια κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών 110 ΠΜ – ∆ΑΚ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθεια είναι δέκα εννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΞΙ6-3ΟΒ