Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 2/2017 της ΥΠΑΑΠΕΔ, για τη Μακροχρόνια Μίσθωση του Ακινήτου επί της Οδού Κοτοπούλη 3 – ΑΔΑ: 68Λ36-ΥΤΕ

H Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τον υπ’ αριθμ. 02/2017  δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση σαράντα
(40) ετών του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κοτοπούλη 3, Αθήνα, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των  336.000,00 ευρώ ετησίως (ήτοι 28.000,00€ μηνιαίως).