Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 3/2017 της ΥΠΑΑΠΕΔ, για τη Μακροχρόνια Μίσθωση του Ακινήτου επί της Οδού Σούτσου 40 – ΑΔΑ: ΩΒΘΓ6-65Χ

H Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τον υπ’ αριθμ. 03/2017  δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση δώδεκα
(12) ετών του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 80.400,00 ευρώ ετησίως (ήτοι 6.700,00€ μηνιαίως).