Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.12/17 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)» – ΑΔΑ: ΩΚ2Ξ6-ΝΘΣ

H Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τον Δ. 12/2017 ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)» με συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 675.713,30 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων]. Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00).