Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 4/24-4-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση έντεκα (11) κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν.4407/16), που αφορά στις με αριθμ . πρωτοκόλλουτου ΜΤΑ 10482/26-10-16, 9461/28-9-16, 5304/26-5-16,7832/1-8-16,3164/10-3-17,5307/26-5-16,8684/9-9-16,8 685/9-9-16, 11576/28-11-16, 8664/9-9-16, 8139/17-8-16, αιτήσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας δικαιούχων λόγω θανάτου,λόγω υγείας και λόγω αναπηρίας οικογενειακού μέλους του μετόχου.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.