Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 23/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34) – ΑΔΑ : 67ΨΝ6-4ΝΠ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34), ποσότητας 137.500.000 lt και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 55.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΨΝ6-4ΝΠ